Między Ludźmi

Statut

Rozdział I - Postanowienia ogólne - Rozdział V - Majątek i gospodarka finansowa

Spis treści

Rozdział V - Majątek i gospodarka finansowa

§ 21

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie i wpisowe oraz inne uchwalone lub dobrowolne wpłaty członków;
  2. dotacje celowe oraz dochody z odpłatnych form działalności statutowej;
  3. darowizny, zapisy i spadki oraz dochody z ofiarności publicznej;
  4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 22

 1. Składki i opłaty członkowskie ustanawia się uchwałą Walnego Zebrania - w myśl § 14 pkt 11 i 12.
 2. Odpłatna działalność statutowa może być prowadzona w zakresie i na warunkach określonych w § 6 - 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Wszelkie składniki majątkowe określone w § 20 - pozyskuje się według obowiązujących przepisów prawa.
 5. Środki pieniężne przechowuje się wyłącznie na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia, a zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa Regulamin Gospodarki Finansowej, uchwalony w myśl § 14 pkt 13.
 6. Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zamieszcza się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Pełnomocnictwa o których mowa w § 15 punkt 7 dla swojej ważności wymagają łącznie dwóch podpisów członków Zarządu Stowarzyszenia w tym jednego podpisu Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. Umowy i wszelkie oświadczenia woli pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, dla swojej ważności wymagają łącznie dwóch podpisów członków Zarządu lub dwóch podpisów osób posiadających ważne pełnomocnictwa, o których mowa w § 15 punkt 7.

§ 24

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa czy powinowactwa w linii prostej albo bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz albo pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że bezpośrednio wynika to ze statutowego celu Stowarzyszenia;

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...