Między Ludźmi

Statut

Rozdział I - Postanowienia ogólne - Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji

Spis treści

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na odmienność od normy społecznej lub szczególnie trudną sytuację życiową czy materialną - wśród których występują zjawiska patologii społecznej, realizując zadania publiczne ze sfery zakreślonej przez art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności - w zakresie:
  1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans;
  2. działalności charytatywnej;
  3. działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  5. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
  6. ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy;
  8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  10. działania na rzecz rozbudzania aktywności obywatelskiej;
  11. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  12. promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej szkoleniowo organizacje i podmioty zajmujące się wszelką formą patologii społecznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w punkcie 1 statutu (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):
  1. 58.11.Z Wydawanie książek
  2. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  4. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  5. 69.10.Z Działalność prawnicza
  6. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  7. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  8. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  9. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  10. 75.00.Z Działalność weterynaryjna
  11. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  12. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  13. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  14. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  15. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  16. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  18. 86.10.Z Działalność szpitali
  19. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
  20. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
  21. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  22. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  23. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  24. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  25. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  26. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  27. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  28. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  29. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  30. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 5

Cele określone w § 4 realizuje się poprzez:

 1. szerzenie informacji o działalności Stowarzyszenia i zakresie udzielanej pomocy;
 2. produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych jak ulotki, foldery, poradniki itp.;
 3. organizowanie pomocy prawnej, edukacyjnej, medycznej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej oraz innych form pomocy na rzecz osób i rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym;
 4. organizowanie różnych form pomocy rodzinom patologicznym i dysfunkcyjnym w przywracaniu oraz utrwalaniu prawidłowych zasad funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
 5. organizowanie różnych form działań osłonowych i aktywizujących oraz promujących zdrowy tryb życia - dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią, alkoholizmem i patologią społeczną;
 6. organizowanie różnych akcji charytatywnych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną;
 7. organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia w danym zakresie, w tym na rzecz osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych;
 8. współpracę z innymi organizacjami oraz jednostkami samorządów terytorialnych i organów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4, a w szczególności w zakresie stosowania i rozwijania holistycznych działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku;
 9. nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajów europejskich i międzynarodowymi, w zakresie wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy w rozwiązywaniu podobnych problemów społecznych;
 10. wyrażanie stanowiska w zakresie projektowanych rozwiązań ustawowych i we wszelkich innych sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zjawisk patologii społecznej;
 11. organizowanie różnorodnych działań na rzecz promocji wolontariatu i rozwijania aktywności społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej, w tym - różnego rodzaju kursokonferencje, konsultacje i szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów zajmujących się wszelką formą patologii społecznej, a także - stosowne wyróżnianie ich za działalność na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...