Między Ludźmi

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej

Spis treści


REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej
„MIĘDZY LUDŹMI”

§ 1. Zakres działania

 1. Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisją) Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, zwanego dalej Stowarzyszeniem, jest jednym z organów władz Stowarzyszenia i jest powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością oraz gospodarką finansową.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o;
  1. Statut Stowarzyszenia
  2. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej
  3. Uchwały Walnego Zebrania
 3. W zakresie swej działalności Komisja nie podlega Zarządowi.

§ 2 Wybór komisji

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym na 4. letnią kadencję.
 2. Składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia

 

§3. Organizacja wewnętrzna Komisji Rewizyjnej

 1. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie
 2. Komisja, na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 3. Zmiany w składzie osobowym Komisji, w trakcie trwania kadencji mogą nastąpić w przypadku:
  1. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia
  2. Rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu
  3. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji
  4. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej
  5. Śmierci członka Komisji
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
 5. W razie zmniejszenia liczby członków Komisji w czasie trwania kadencji można jej skład uzupełnić z zachowaniem warunku, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Członkowie Komisji nie mogą być:
  1. członkami Zarządu Stowarzyszenia
  2. małżonkami członków tego Zarządu
  3. pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  4. być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności.

Loading ...